สร้างรหัสพีอาร์
- เลือก เพิ่ม PR จากเมนูหลักทางด้านซ้าย (ตามภาพประกอบที่ 6)
- กด Add New สำหรับเพิ่ม “PR” ใหม่ (ตามภาพประกอบที่ 7)
- Username ให้ใส่ชื่อของ PR ที่ทำงาน
- รหัส เป็นตัวเลขหรือตัวอักษรก็ได้ สำหรับใช้งานในระบบ (แนะนำเป็นตัวเลข 4 หลัก)
- Group ให้เลือกที่ PR
           PR หมายถึง PR ผู้ที่มีหน้าที่บันทึกรายการในระบบได้
           Read Only หมายถึง PR ที่ไม่สามารถบันทึกรายการในระบบได้ ดูได้อย่างเดียว
           Manager หมายถึง PR ที่สามารถกดอนุมัติค่าใช้จ่ายประจำวันได้
- เมื่อทำการกรอกข้อมูลและเลือกสถานะเสร็จ ให้กดที่ปุ่ม "Submit" เพื่อบันทึกข้อมูล (ตามภาพประกอบที่ 8)

Copyright © Nurumanager2015 www.nurumanager.com All Right Reserved
Tel. 089-205-5533 , LINE ID : 0892055533 , Email : info@nuru.co.th